počet produktů: 0
cena: 0 czk
statické stránky
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 14
celkem: 3136672

Informace o zpracování osobních údajů GDPR

Vážení obchodní partneři,

 

dne 25.05.2018 vstupuje v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 (dále jen „GDPR“), jehož cílem je zvýšit ochranu osobních údajů fyzických osob v souvislosti s jejich zpracováním. Dovolujeme si Vás tímto v souladu s článkem 13 GDPR informovat zejména o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, z jakého důvodu, k jakému účelu, po jakou dobu, a dále jaká máte práva, jakým způsodem a kde je můžete uplatnit.

  1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Jan Hudeček , IČ 15395308, se sídlem Olšany u Prostějova 373, 798 14 (dále jen „společnost“).
  2. Společnost zpracovává tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, adresu bydliště, adresu sídla nebo provozovny, IČ, DIČ, e-mailový a telefonní kontakt, případně číslo bankovního účtu.
  3. Vaše osobní údaje společnost zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

          a) plnění kupní či obdobné smlouvy (realizace prodeje zboží společnosti na základě Vašich objednávek

          b) přímá marketingová činnost (zasílání nabídek a jiných obchodních sdělení společnosti).

        

       4. Osobní údaje budou společností poskytnuty těmto třetím osobám:

          a) přepravní společnosti Česká pošta s.p. pro doručení zboží a marketingových materiálů.

 

       5. Osobní údaje nebudou společností poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

 

       6. Osobní údaje budou společností zpracovávány po dobu realizace práv a povinností z uzavřené smlouvy,nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností společnosti podle platných právních předpisů, nejdéle však po dobu 10 let od ukončení smlouvy.

 

       7. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

 

7.1 Právo na přístup k osobním údajům u společnosti, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení společnosti, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakým účelem, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud osobní údaje byly získány a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může společnost požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

7.2 Právo na opravu osobních údajů, což znamená, že můžete požádat společnost o opravu či doplnění osobních údajů, pokud by byly nepřesné nebo neúplné.

7.3 Právo na výmaz osobních údajů, což znamená, že společnost musí vymazat Vaše osobní údaje, pokud nejsou již potřebné pro účely, pro které byly schromažďovány nebo jinak zpracovávány, odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracovávání, vznesete námitky proti zpracovávání a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, zpracování je protiprávní nebo to ukládá zákonná povinnost.

7.4 Právo na omezení zpracování osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, konkrétně pokud popíráte přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracovávání, ale Vy ano nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracovávání dle čl.7.6 společnost může mít osobní údaje pouze uloženy a další zpracovávání je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tato údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

7.5 Právo na přenositelnost údajů, coč znamená, že máte právo získat Vaše osobní údaje, které jsteposkytl(a) společnosti se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžném používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, máte právo,aby společnost tyto údaje předala jinému zprávci.          

7.6 Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, čož znamená, že můžete u společnosti podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých osobních údajů, čímž způsobíte, zě společnost osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

 

      8. Veškerá svá práva, stanovená předchozín odstavcem, můžete uplatnit u společnosti buď písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na  adresu Jan Hudeček , Olšany u Prostějova 373, 798 14 , nebo elektronickou formou na e-mailové adrese self.hudeckovi@volny.cz

 

      9. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese www.uoou.cz

 

     10. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků z uzavřené smlouvy a jejich neposkytnutí je překážkou uzavření této smlouvy. Pokud nemáte zájem, aby Vám společnost v návaznosti na uzavřenou smlouvu (zakoupení zboží) zasílala jakékoliv nabídky či jiná obchodní sbělení, sdělte tuto skutečnost doporučeným dopisem zaslaným na adresu Jan Hudeček , Olšany u Prostějova 373, 798 14, nebo elektronickou formou na e-mailovou adresu self.hudeckovi@volny.cz

 

      11. Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatickému rozhodování, ani k profilování.

 

 

 

JAN HUDEČEK
VO bytovým textilem

 

Olšany u Prostějova 373
798 14 OLŠANY U PROSTĚJOVA

IČO: 15395308 DIČ: CZ5706031969

tel/fax:+420 582 380 207

mobil: +420 608 834 131
E-mail: self.hudeckovi@volny.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X